Qué és el CESNID?
Menú

Per a més informació

Telf. 93 403 19 65
Fax. 93 403 19 67

mail:cesnid@ub.edu

 

 

INTRODUCCIÓ

La Fundació Privada CESNID (Centre d'Ensenyament de Nutrició Humana i Dietètica) es va constituir el 22 de juny de 1993 i fou inscrita, com a Fundació sense ànim de lucre de tipus docent i cultural, en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya, amb el número 746, el 10 de desembre de 1993.

La Fundació CESNID es regeix per:

  • la Llei 5/2001 de Fundacions
  • la voluntat dels fundadors, manifestada en l’escriptura pública fundacional
  • els seus estatuts
  • les normes que en interpretació i desenvolupament dels estatuts estableixi el Patronat en l’exercici de les seves funcions i en la mesura que ho permeti la legislació vigent
  • aquelles altres normes legals i reglamentaries vigents en cada moment

Són finalitats de la Fundació CESNID:

  • la titularitat explotació i gestió d’un centre adscrit a la Universitat de Barcelona que imparteix el títol oficial homologat, a tot l’estat Espanyol, de Diplomat en Nutrició Humana i Dietètica fins a l’extinció dels estudis segons el calendari previst
  • impartir els estudis abans indicats, així com els estudis de postgrau, formació continuada i d’altres relacionats amb aquells
  • l’impuls, coordinació i desenvolupament d’activitats de recerca en l’àmbit de la nutrició humana i dietètica
  • el foment de la formació teòrica i pràctica de nutrició humana i dietètica
  • la prestació de serveis d’organització, assessorament i consulta en l’àmbit de la nutrició humana i dietètica
QUI FORMA PART DEL PATRONAT DEL CESNID?

Formen part del patronat de la fundació les següents entitats:


Centre adscrit a la Universitat de Barcelona

28.07.2011

 

Català Español