Formació de Pregrau
Menú

Per a més informació

Telf. 93 403 19 65
Fax. 93 403 19 67

mail:cesnid@ub.edu

 

 

DIPLOMATURA EN NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA
TIPUS D'ESTUDIS

La publicació del Real Decret 433/98, de 20 de març de 1998 va establir el títol universitari oficial de Diplomat en Nutrició Humana i Dietètica. Això va permetre l’extinció del títol propi de la Universitat de Barcelona de Graduat en Dietètica i Alimentació Humana, que impartia el CESNID des del curs 1993-1994, en qualitat de centre adscrit a la UB, i la implantació del nou títol homologat per a tot l’estat Espanyol a partir del curs 1999-2000, que va autoritzar el Decret de la Generalitat de Catalunya 235/1999, de 31 d’agost.

 

El Patronat de la Fundació CESNID va aprovar el 23/11/2006 la desadscripció de la UB i el calendari progressiu d’extinció del pla d’estudis que consta en el conveni signat el 18 de desembre de 2006.

 

 

 1r CURS

(1r i 2n semestre docent)

2n CURS

(3r i 4rt semestre docent)

3r CURS

(5è i 6è semestre docent) 

2007-2008

Exàmens

Docència

Docència

2008-2009

Exàmens

Exàmens

Docència

2009-2010

Extingit

Exàmens

Exàmens

2010-2011

Extingit

Extingit

Exàmens

2011-2012

Extingit

Extingit

Extingit

 

OBJECTIUS DELS ESTUDIS Proporcionar una formació científica en totes les facetes relacionades amb les ciències de la nutrició i dels aliments al llarg de la cadena alimentària i, alhora, desenvolupar les actituds i aptituds necessàries per ser capaç d'actuar àmpliament en matèria de nutrició aplicada. Donar als futurs professionals de la nutrició aplicada (dietistes) amplis coneixements en ciències bàsiques, nutrició i dietètica, salut pública i educació nutricional, organització i gestió, idiomes i altres matèries complementàries.
 


 

CONFIGURACIÓ DE LA DIPLOMATURA

Crèdits
troncals

Crèdits
obligatoris

Crèdits
optatius

Crèdits de
lliure elecció

CRÈDITS TOTALS

126

30

18

19

193


ITINERARI CURRICULAR RECOMANAT

Primer semestre

Química aplicada (9 crèdits)
Estructura i funció del cos humà
(9 crèdits)
Bioquímica (9 crèdits)
Alimentació i cultura (6 crèdits)

Segon semestre

Fisiopatologia (7,5 crèdits)
Nutrició (8 crèdits)
Aliments (7 crèdits)
Nutrició aplicada (6 crèdits)

Tercer semestre

Dietètica (6,5 crèdits)
Patologia nutricional i Farmacologia (7,5 crèdits)
Tecnologia culinària (6,5 crèdits)
Microbiologia i Toxicologia dels aliments (anual: 12 crèdits)
Assignatures optatives
Quart semestre

Nutrició clínica (6 crèdits)
Tècniques i Mètodes d'estudi de Nutrició aplicada (7,5 crèdits)
Salut pública (5,5 crèdits)
Microbiologia i Toxicologia dels aliments (anual: 12 crèdits)
Assignatures optatives

Cinquè semestre

Bromatologia i Tecnologia dels aliments
(7 crèdits)
Dietoteràpia (6 crèdits)
Economia i Gestió alimentària (6 crèdits)
Assignatures optatives

Sisè semestre

Qualitat i Control alimentaris (4,5 crèdits)
Nutrició comunitària i Educació alimentària-nutricional (6 crèdits)
Deontologia (4,5 crèdits)
Practicum 1 - Practicum 2 (9 crèdits)


PLA D'ESTUDIS


Les assignatures de la diplomatura s’estructuren en troncals, obligatòries, optatives i crèdits de lliure elecció.

Les assignatures troncals són aquelles derivades de les matèries que determina el BOE i s’imparteixen en totes les universitats de l’Estat.


Matèries
troncals

Assignatures

Total crèdits

Teoria

Pràctiques

Alimentació i cultura

Alimentació i cultura

6

3

3

Bioquímica

Bioquímica

9

6

3

Bromatologia i tecnologia dels aliments

Aliments

Bromatologia i tecnologia dels aliments

7

7

6

4

1

3

Deontologia

Deontologia

4,5

4,5

----

Dietètica

Nutricióaplicada

Dietètica

6

6,5

3

3

3

3,5

Dietoteràpia

Nutrició clínica

Dietoteràpia

6

6

3

3

3

3

Economia i gestió alimentària

Economia i gestió alimentària

6

3 3

Estructura i funció del cos humà

Estructura i funció del cos humà

9

6

3

Fisiopatologia

Fisiopatologia

7,5

6

1,5

Higiene dels aliments

Microbiologia i toxicologia dels aliments

Qualitat i control alimentaris

12

4,5

9

1,5

3

3

Nutrició

Nutrició

8

6

2

Química aplicada

Química aplicada

9

6

3

Salut pública

Salut pública

5,5

4,5

1

Tecnologia culinària

Tecnologia culinària

6,5

3

3,5


Les assignatures obligatòries són les que determina lliurement cada universitat. Són de caràcter obligatori per a l’alumnat.


Matèries obligatòries UB

Assignatures

Total crèdits

Teoria

Pràctiques

Tècniques i mètodes d’estudi de nutrició aplicada

Tècniques i mètodes d’estudi de nutrició aplicada

7,5

3

4,5

Patologia nutricional i farmacologia

Patologia nutricional i farmacologia

7,5

4,5

3

Nutrició comunitària i educació alimentària nutricional

Nutrició comunitària i educació alimentària nutricional

6

3

3

Practicum

Practicum

9

0

9


Les assignatures optatives són les que l’alumne tria dintre del mateix pla d’estudis, d’una oferta que se li presenta anualment. El pla d’estudis determina que l'alumne ha de cursar 18 crèdits.

 

Crèdits de lliure elecció

El pla d'estudis estableix 19 crèdits de lliure elecció, els quals són d’obtenció obligatòria per a l’alumnat.

Constitueixen el 10 % dels crèdits totals que configuren la Diplomatura.

Es recomana que els estudiants facin com a mínim la meitat dels crèdits de lliure elecció fora del centre on es realitza l'ensenyament.

L’oferta tant d’assignatures com d’activitats que es puguin reconèixer com a lliure elecció es fa pública semestralment de manera anticipada, d’acord amb els terminis i el procediment establerts per la Comissió Acadèmica de la Junta de Govern de la UB. L'oferta general de crèdits de lliure elecció està permanentment actualitzada a l'adreça d'Internet www.ub.edu/acad/lliure.

SORTIDES PROFESSIONALS

El Consell d'Europa va definir el 1986 els àmbits d'actuació dels dietistes:

  • Alimentació de persones sanes: treball en salut pública com a dietista comunitari i en empreses de restauració col·lectiva.
  • Alimentació de persones malaltes: treball en hospitals i en centres d'assistència primària.
  • Indústries alimentàries: treball en programes de recerca i en tasques d'informació i promoció de productes per assegurar l'enllaç entre màrqueting, tecnologia i investigació i desenvolupament.
  • Centres d'investigació d'organismes públics i privats: treball en equips de recerca fonamental o aplicada, tant en el camp clínic com en el de la nutrició comunitària.
  • Consum i educació alimentario-nutricional: treball en l'àmbit de la informació i l'educació (centres d'informació al consumidor, associacions de malalts crònics, escoles…).
  • Activitats docents: tasca docent en ensenyaments reglamentats i no reglamentats; personal sanitari; personal de serveis de restauració …
  • Activitats diverses: treball d'assessorament tècnic, organització de serveis en diferents àmbits (geriàtrics, centres esportius,…).
  • Exercici lliure de la professió.
  • Comunicació i divulgació en diversos mitjans: premsa, ràdio, televisió …
 


Centre adscrit a la Universitat de Barcelona

28.07.2011

 

Català Español